Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 2, juni 2017
Rosenbuske vid strandkanten vid Vättern. Foto: Maria Göranson

Vattenförvaltning i sommartid

Sommaren närmar sig äntligen. Efter en lång, ryckig och ojämnt fördelad vår ser vi nu fram mot semester med sol och bad! Det är då naturligt att uppmärksamma att allt fler svenska EU-bad får högsta betyg för sin badvattenkvalitet. Till viss del beror resultatet på förbättrad och utökad provtagning, men det hör säkert också ihop med ett förbättringsarbete i våra kommuner. Särskilt glädjande är det att antalet underkända bad har halverats sedan förra året!

Vattenförvaltning är ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete. Därför pågår det nu flera förändringar i den svenska regleringen av vattenfrågor. För första gången sedan 1918 genomförs en stor förändring av reglerna om prövning av vattenkraftsverksamheter. I kölvattnet av dricksvattenutredningen pågår en översyn av dricksvattenfrågorna och roll- och ansvarsfördelningen för dessa. En utredning om små avlopp och avloppsvattenlagstiftningen pågår och den svenska miljöövervakningen ska utredas. Gemensamt för dessa utredningar och förändringsprocesser är att de har koppling till genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten.

I detta nummer av Vattenblänk kan du bland annat läsa om vattenmyndigheternas kommande engagemang i Almedalen. Situationen med hotande vattenbrist och torka kommenteras också, liksom en nyligen publicerad rapport som visar på värdet av att genomföra fiskefrämjande åtgärder.

Just åtgärder är i fokus i detta nummer, som även tar upp kommande åtgärdsdialoger med myndigheter och kommuner, en ny skrift om vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och den koppling mellan status, förbättringsbehov och åtgärder som finns i VISS.

Med förhoppningen att vi så här i förändringens tid får uppleva ett ökande åtgärdsarbete och ett fortsatt starkt engagemang i vattenfrågorna, önskar vi alla läsare en lång och skön sommar med lagom mycket sol och regn i skön förening! 

 
 

Vattenglas. Foto: Clipart

Vattenbrist att vänta i sommar

Vattenmyndigheterna uppmanar nu tillsammans med en rad andra svenska myndigheter: Var beredd på vattenbrist i sommar!

Läs om vad du kan göra för att spara på vattnet

Besökare i Almedalen 2016. Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

Vattenmyndigheterna tar plats i Almedalen

De åtgärdsprogram som tagits fram inom vattenförvaltningen för att minska övergödningen räcker inte för att nå uppsatta mål. Vattensverige behöver därför diskutera en kompletterande strategi för att lösa övergödningsproblemen från källa till hav. Det är temat när vattenmyndigheterna medverkar i årets Almedalsvecka på Gotland.

Vattenmyndigheternas medverkan i Almedalen

 

Deltagare vid nationellt vattendelegationsmöte. Foto: Vattenmyndigheten i Södra Östersjön

Ledande beslutsfattare för vattenfrågor träffades i Kalmar

Den 31 maj träffades landets fem vattendelegationer i Kalmar för att diskutera hur arbetet med att minska mängden miljögifter i våra vatten ska gå till. Vid mötet fördes även dialog om hur vattenförvaltningen kan samordnas med prioriteringar inom landsbygdsprogrammet samt om målen inom Baltic Sea Action Plan kommer att nås.

Ledande beslutsfattare för vattenfrågor träffades i Kalmar

Vandring vid vattendrag.

Stor aktivitet i vattenråden i Västerhavet och Södra Östersjön under 2016

Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt har sedan flera år tillbaka gett vattenråden bidrag för samverkan. Detta är mycket uppskattat och i år ansökte hela 33 av 35 vattenråd i Västerhavet och 44 av 46 vattenråd i Södra Östersjön. Vad används då de här bidragen till?

Stor aktivitet i vattenråden under 2016

Ökat samarbete minskar risker med PFAS

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att öka samarbetet för hantering av problemen med högfluorerande ämnen (PFAS). En gemensam avsiktsförklaring har undertecknats om samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

Ökat samarbete minskar risker med PFAS

Utsikt över Vänern. Foto: Maria Göranson

Halter av mikroplast undersöks
i Sveriges fyra största sjöar

Nu undersöks halterna av mikroplaster och mikroskräp i Sveriges fyra största sjöar. Alltså Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Mikroplast är nämligen inget unikt problem för haven. Det kan finnas lika mycket, om inte mer, i våra sötvatten.

Läs om undersökningen i Mälaren

Läs om undersökningen i Vänern och Vättern

Regeringsuppdrag om att se över tillämpning av undantag 

Vattenmyndigheterna ska se över om det finns ytterligare vattenförekomster i Sverige med förutsättning att tillämpa KMV, undantag i form av förlängd tidsfrist (2021 och 2027) samt mindre stränga krav enligt vattenförvaltningsförordningen. Uppdraget kommer från regeringen och riktas till de fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter.

Regeringsuppdrag om att se över tillämpning av undantag

Snabbare kopplingar tack vare det digitala åtgärdsprogrammet

Numera finns åtgärdsprogrammen tillgängliga på vattenmyndigheterna.se. Tack vare de digitala länkarna blir kopplingarna mellan åtgärder per åtgärdsmyndighet och hur de olika åtgärderna hänger ihop tydligare. Den så kallade blå tråden.

Om den digitala versionen av åtgärdsprogrammen

Lokal uppföljning av åtgärdsarbetet

Kommuner, länsstyrelser och ansvariga myndigheter ska årligen rapportera till vattenmyndigheterna hur arbetet för bättre vatten går framåt. Nytt inför kommande återrapportering är att åtgärdsarbetet ska följas upp på en mer lokal nivå än tidigare. Formerna för detta stäms nu av med berörda.

Uppföljning av åtgärdsarbetet ska bli ännu mer lokal

Ny skrift: Åtgärder för bättre vatten

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är beslutat och klart. Men vad innebär det egentligen? Och hur ska administrativa åtgärder som myndigheter genomför kunna leda till bättre vattenmiljöer? Dessa frågor besvaras, tillsammans med en rad konkreta exempel i en ny skrift - Åtgärder för bättre vatten, som lämnar tryckeriet inom kort.

Skriften finns att beställa på vattenmyndigheternas webbplats från och med vecka 28, om allt går enligt plan.

Bild på fiskare med en lax.

Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

Varje kilo lax som fångas av sportfiskare genererar närmare 500 kronor i försäljning till lokala företag i länet. Det visar en studie som Vattenmyndigheten i Bottenviken tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten har genomfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Om vattenmyndigheterna
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Noterat

Miljöminister Karolina Skoog delar ut vattenpriset Sjöstärjan. Foto: Natalie Greppi

Västervik vann årets Sjöstjärna
Västerviks kommun är årets vinnare av Sjöstjärnan, Havs- och vattenmyndighetens nationella miljövattenpris. Det är tredje gången priset delas ut och för tredje gången hamnar priset i Södra Östersjöns vattendistrikt!

Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg
90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong, rapporterar Havs- och vattenmyndigheten.

Sveriges globala ledarskap för haven börjar på hemmaplan
Sveriges beslutsfattare bör anta utmaningen att rädda haven, värdera ekosystemens tjänster och låta våtmarker och vattendrag göra en större del av jobbet. Det skriver 22 medlemmar i ett nationellt nätverk för ekosystemtjänster, bland dem finns Gerda Kinell från Vattenmyndigheten Västerhavet.

Havskonferens enade världen om haven 
Sverige och Fiji var ordförande när FN-konferensen "The Ocean Conference" gick av stapeln 5-9 juni i New York. Det var den första stora FN-konferens som fokuserar på haven och dess resurser. Konferensen resulterade i en mellanstatlig politisk deklaration, "call for action", för att driva på arbetet mot hållbara hav.

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gävleån och i skånska vattendrag
Länsstyrelsen i Gävleborgs län får totalt 2,7 miljoner kronor i bidrag från Havs- coh vattenmyndigheten (HaV) för att förbättra fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån. Länsstyrelsen i Skåne får totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för att skapa fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i skånska vattendrag.

Bilder och dokumentation från årets Havs- och vattenforum
450 personer deltog och diskuterade Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, från källa till hav, vid Havs- vattenforum som arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten 16-17 maj.

Ny webbplats för Sveriges miljömålsarbete
Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna har tagit fram en ny webbplats för svenskt miljöarbete.

 

 

Publikationer

Marknadsnyttan av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt

Hjälpredor för kartläggning och analys

Sammanfattning av åtgärdsprogrammen

 

Möten och seminarier

Almedalsveckan 2-9 juli i Visby 
Vattenmyndigheterna finns med bland deltagarna

Västerhavsveckan 5-7 augusti
Aktiviteter i Göteborg, Bohuslän, Halland och Skåne
Arrangör: Västra Götalandsregionen

Vatenrådsdagarna 2017 30-31 augusti i Luleå
Arrangör: Vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt

World Water Week, 27 augusti-1 september i Stockholm
Arrangör: SIWI

Mijllöövervakningsdagarna 2017, 27-28 september i Jönköping
Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Handläggarträff vattenverksamhet, 2-3 oktober i Göteborg
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Vattendagarna 2017, 14-17 november i Halmstad
Arrangör: Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Hushållningssällskapet i Halland
 

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »
 
Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -