Vattenblänk - ett nyhetsbrev från vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter • Nr 2, juni 2016
 

Fullt upp i väntans tider

För att citera Erik Axel Karlfeldt: ”Intet är som väntans tider”. Hela vattenförvaltningen går bokstavligen i väntans tider inför stundande regeringsbeslut i prövningen av åtgärdsprogrammen. Själva prövningen och riksdagsdebatterna som följt i dess spår har verkligen satt vattenfrågorna på den politiska kartan. En proposition med lagförslag om prövning av vattenverksamheter väntas efter sommaren och dricksvattenutredningens slutbetänkande väntas gå på remiss inom kort. Flera nya utredningar kopplade till poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i grundvatten och dricksvatten pågår. Lägg till detta att vi har historiskt låga grundvattennivåer i sydöstra Sverige så inser alla att vattenförvaltningen är på allvar, och att politiken behöver prioritera vattenfrågorna mer än hittills. Grundvattensituationen på Öland och Gotland är också en allvarlig varningssignal om framtida effekter av ett förändrat klimat.

Väntans tider till trots så är vattenmyndigheterna inte sysslolösa – tvärtom. Nu riggas och startas det projekt och processer som ska leda fram till kommande beslut.

I detta nummer av Vattenblänk kan du bland annat läsa om resultatet från myndigheters och kommuners rapportering av genomförda åtgärder under 2015. Vi ser en glädjande positiv utveckling för kommunerna, även om mycket arbete återstår. Vi skriver också om hur svenska och andra europeiska vattenmyndigheter just nu granskar varandra inom ramen för EU-gemensam peer review. Och så kan du läsa om vår satsning på information och utbildning om miljökvalitetsnormerna.

Ha en skön sommar med sköna bad och förhoppningsvis välfyllda brunnar önskar vi på vattenmyndigheterna!

Vattendroppe Kommunernas åtgärdsarbete
för renare vatten går framåt

Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt. Det visar den sammanställning som vattenmyndigheterna har tagit fram utifrån den återrapportering som Sveriges myndigheter och kommuner genomför varje år.
Kommunernas återrapportering

 

Europeiska vattenexperter träffar kollegor vid                Vattenmyndigheten i Södra Östersjön.  Lärorikt besök av europeiska vattenexperter

Viktiga insikter, handfasta råd för effektivt vattenarbete och goda kontakter för framtiden. Det blev resultatet när europeiska vattenexperter gästade distriktet tidigare i vår.
Internationella jämförelser är viktiga, säger Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län och ordförande för vattendelegationen. Det stärker oss att veta att vi jobbar på liknande sätt i hela Europa.
Under vecka 24 får även Norra Östersjöns distrikt besök av tre vattenexperter från EU. Då ska distriktets åtgärdsprogram och förvaltningsplan granskas av experter från Frankrike och Österrike.
Vattenexperter på besök i Södra Östersjön
Vattenexperter på besök i Norra Östersjön

 

Workshop miljökvalitetsnormer Workshopturné om tillämpning av miljökvalitetsnormer

I april drog vattenmyndigheterna igång en utbildningssatsning kring tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn, prövning och planering.
– Vi behöver nå ut mer till dem som ska använda normerna, sa Mats Wallin vattenvårdsdirektör i Norra Östersjön i samband med första workshoptillfället i Uppsala i april.
I juli 2015 kom en avgörande dom i EU-domstolen, den så kallade "Weserdomen", som bland annat klargjorde vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar och hur begreppet "försämring av status" ska tolkas. EU-domen påverkar tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Läs Havs- och vattenmyndighetens information om EU-domen.
Målgrupp för vattenmyndigheternas utbildningssatsning är berörda chefer och handläggare på länsstyrelserna.
Dagen i Uppsala bjöd på såväl föreläsningar som erfarenhetsutbyte för att få en bättre och bredare bild av hur arbetet med miljökvalitetsnormer bedrivs i tillsyn och prövning. I juni genomfördes utbildningar i Göteborg och Hässleholm och den 14 september går workshopturnén vidare till Umeå.
Läs om workshopdagen i Uppsala

 

Monterutställning på Havs- och vattenforum.  Vattenförvaltning på agendan på Havs- och vattenforum

Den 24-25 maj gick Havs- och vattenforum av stapeln i Göteborg. Vattenmyndigheterna var inte bara flitigt representerade bland deltagarna, vi bidrog även i flera programpunkter.
Vattenförvaltningsfrågor på Havs- och vattenforum

 

Styrelseledamot Bodil Liedberg Jönsson och ordf          Anders Gustafsson från Emåförbundet.                            Foto: Anna Langhelle Emåförbundet vann vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

Förbundet fick priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer. Sjöstjärnan delades ut i samband med Havs- och vattenforum den den 24 maj.
Emåförbundet vann vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

 

Familjedag i Luleå på World Fish Migration Day Hela Sverige firade
World Fish Migration Day

Den 21 maj inföll World Fish Migration Day – en dag då vandrande fisk uppmärksammas världen över. På flera håll i Sverige anordnades aktiviteter för att höja medvetenheten om vandringsfiskens utsatthet.
Aktiviteter på World Fish Migration Day

 

Guidad vandring i Fyledalen i Skåne.  Vattenråden är en viktig
resurs för bättre vatten

Sveriges alla vattenråd bidrar med en stor mängd aktiviteter som leder till bättre vattenkvalitet. Det framgår av de årliga ansökningar om bidrag till vattenråd och redovisningar av aktiviter som vattenmyndigheterna administrerar.
Uppföljningen av vattenrådens arbete

 

Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör för Bottenhavets      distrikt Ny vattenvårdsdirektör för Bottenhavets distrikt

Joakim Kruse är ny vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västernorrlands län som också är vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt. Han började som jurist på Vattenmyndigheten 2008 och har sedan 2011 också varit biträdande vattenvårdsdirektör.
Ny vattenvårdsdirektör för Bottenhavets vattendistrikt

 

Vattenmyndigheternas logotyp Tack för er hjälp med
synpunkter på vår webb

Vi har nu kommit en bra bit på vägen mot en ny webbplats för vattenmyndigheterna. Planen är att den ska lanseras 15 november 2016. Flera av er som läser Vattenblänk har hjälpt oss att testa strukturen. Hela 289 personer deltog i undersökningen som gick ut i maj. Ett stort tack till er! Vi fick värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Vi har även fått ytterligare synpunkter via e-post, tack också för dem!
Under sommaren och hösten ska vi producera struktur och innehåll. Målet är en lättnavigerad webbplats där innehållet används i ert dagliga arbete. Vi ser fram emot att få era reaktioner när vi har lanserat i mitten av november.

 

Solnedgång vid vatten. Foto: Ida Edgren

Glad sommar önskar vi på vattenmyndigheterna!


 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Läs mer om vattenmyndigheterna.
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna.

 

Noterat

Pojke vid vatten. Foto: Amelie Wintzell

86 procent av Sveriges EU-bad får betyget godkänt eller högre
381 av Sveriges 445 EU-bad klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet. Av dessa får 289 bedömningen "utmärkt", rapporterar HaV.

SGU kommenterar Dricksvattenutredningen
I slutet av april 2016 presenterades slutbetänkandet i Dricksvattenutredningen som tillsattes av regeringen 2013. Utredningen har identifierat utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet. Bland annat presenteras förslag till åtgärder som rör skydd av vattenförekomster och täkter, kontroll av råvatten och behov av ökad samverkan, samordning och styrning i arbetet med dricksvattenfrågor. Ett förslag är att landets länsstyrelser tar fram regionala vattenförsörjningsplaner som stöd för bland annat kommunernas översiktsplanering.

Lagförslag om småskalig vattenkraft väntas i höst
Efter flera års utredningsarbete planerar regeringen att i höst lämna över en proposition till riksdagen om ”Prövning av vattenverksamheter". Propositionen utgår från Vattenverksamhetsutredningen, vars uppdrag var att föreslå hur miljökraven på landets vattenkraft ska ändras för att kraftverken ska lyda under samma villkor som annan miljöpåverkande verksamhet.

Följ arbetet med havsplanering
Planeringen av Sveriges tre havsplaneområden, Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, pågår för fullt. Följ länsstyrelsernas del i arbetet genom nyhetsbrevet som ges ut två gånger per år av länsstyrelserna i Västra Götaland, Kalmar och Västernorrland.

Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag
Havs- och vattenmyndigheten har samlat information om miljöprojekt som finansierats från det så kallade havs- och vattenmiljöanslaget de senaste nio åren. En ny söktjänst gör informationen mer lättillgänglig

Jakob Granit ny GD på HaV
Han tillträder 1 september.

 

Möten och seminarier

Västerhavsveckan, 6-14 augusti
Fiskmarknad i Luleå, 23-25 augusti, tema fiskvandring och restaurering.
World Water Week, 28 augusti-2 september
Miljöövervakningsdagarna 2016, 20-22 september
VA-mässan 2016, 27-29 september
Vattendagarna och vattenorganisationernas riksmöte, 25-27 oktober, tema skogsbruk och vattenkraft.

 

Publikationer

En film om fiskvandring, Vattenmyndigheten i Västerhavet, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader
Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen, Havs- och vattenmyndigheten

Var finns pengarna? Sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Havet 2015/2016 - om miljötillståndet i svenska havsområden, Havsmiljöinstitutet
Årlig uppföljning av miljömålen 2016, Naturvårdsverket

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden, vägledning från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

 


Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
» Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare


Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 
www.vattenmyndigheterna.se

 Detta mail skickas med IdRelay